Szkolenie medyczne

2009-08-25 22:00:42

Pomnik sanitariusza polowego armii USA.Jednym z dodatków do gry, jakie wprowadzono w wersji 1.9, jest nowa klasa żołnierza – medyk. Żołnierz posiadający kwalifikacje medyczne (91W) zajmuje się udzielaniem pomocy bezpośrednio na polu walki. Rola 91W polega jednak głównie na zapewnieniu pomocy medycznej w nagłych wypadkach, kiedy w pobliżu nie ma wykwalifikowanego personelu medycznego, zapewnieniu ograniczonej pierwszej pomocy, ewakuacji rannych. Do obowiązków 91W należą także opieka nad rannymi, przygotowywanie próbek krwi dla potrzeb analizy laboratoryjnej i przygotowywanie pacjentów, sal operacyjnych, wyposażenia i zapasów środków medycznych.
W US Army szkolenie dla żołnierzy o specjalizacji 91W składa się z dziewięciotygodniowego szkolenia podstawowego, w trakcie którego uczą się oni podstawowych umiejętności żołnierskich, a następnie trwającego 18 tygodni szkolenia indywidualnego. W trakcie tych osiemnastu tygodni uczy się ich wszystkiego, co będzie niezbędne w ich działalności.
Podobnie jak w prawdziwej armii, również gracze AA:O zanim będą mogli wybrać w grze specjalizację medyka, muszą przejść odpowiednie szkolenie, składające się z czterech etapów. Jak wszystkie dotychczasowe szkolenia także i medyczne przechodzone jest w trybie offline.

Trzy pierwsze szkolenia to wykłady, po których następuje test wyboru, sprawdzający wiadomości nabyte w trakcie danej części kursu. Do zaliczenia testu konieczne jest poprawne odpowiedzenie na co najmniej 70% pytań. Ostatni, czwarty test to ćwiczenia na poligonie, symulujące udzielanie pomocy w warunkach polowych.

Szkolenie pierwsze: Airway Management (Drogi oddechowe)Widok wnętrza sali wykładowej podczas pierwszego szkolenia medycznego.
Celem tego szkolenia jest zapoznanie gracza z procedurami wykorzystywanymi przy ocenie stanu ofiary, która ma problemy z oddychaniem, a także nauka ratowania życia przy użyciu metody usta-usta i usta-nos.
Szkolenie rozpoczynamy na korytarzu, możemy chwilę pochodzić po pomieszczeniach szpitalnych i przyjrzeć się lekarzom przy pracy, kursantom w pokojach wykładowych, a także dwóm paniom doktor, które znajdują się przy recepcji. Do dyspozycji mamy także pomieszczenie socjalne.
Szkolenie w grze ma miejsce po kilkutygodniowej nauce, czeka nas ostatni wykład i sprawdzian nabytej wiedzy. W trakcie wykładu instruktor udziela informacji, które pozwalają poprawnie odpowiedzieć na każde z pytań, dostępnych w teście. Kiedy instruktor zakończy wykład, możemy przystąpić do wypełniania testu. Robi się to naciskając lewy przycisk myszy przy odpowiedzi, którą chcemy zaznaczyć. Tak samo przekręca się strony testu. Kiedy zakończymy test, pierwsze naciśnięcie spacji sprawi, że przestaniemy odpowiadać na pytania, drugie pozwoli nam wstać i podejść do instruktora z wypełnionym testem. Wykładowca natychmiast oceni naszą próbę. W zależności od rezultatu będziemy mogli powtórzyć szkolenie bądź zapisać jego wyniki.
Do przejścia do kolejnego etapu szkolenia niezbędne jest zaliczenie pierwszego z wynikiem co najmniej 70%.
Oto pytania testowe w języku polskim:

OCENA STANU RANNEGO I KONTROLA DRÓG ODDECHOWYCH

1. Jaki priorytet ma dla ciebie, medyka, pomoc dla rannego żołnierza:
a) Pierwszorzędny
b) Drugorzędny
c) Nie jest priorytetem
d) Żadna z powyższych odpowiedzi.

2. Twoim obowiązkiem jest nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.
a) Prawda
b) Fałsz

3. Ratowanie ludzkiego życia przynosi honor tobie i Armii Stanów Zjednoczonych.
a) Prawda
b) Fałsz

4. Pierwszym krokiem metody „The Combat Life Saving Steps” jest:
a) Kontrola krwawienia
b) Sprawdzenie oddechu
c) Sprawdzenie reakcji
d) Zastosowanie kuracji dla rannych będących w szoku
e) Opatrzenie rany.

5. Jaki jest główny cel zastosowania metody „Shake and Shout”?
a) Sprawdzenie czy ranny nie udaje
b) Wybudzenie rannego
c) Upewnienie się, że osoba jest faktycznie ranna
d) Żadna z powyższych odpowiedzi.

6. Jeżeli ranny dusi się lub nie może mówić, należy:
a) Skończyć ocenę stanu rannego, a następnie przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy
b) Przerwać ocenę stanu rannego, a następnie przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy
c) Zadzwonić pod 911
d) Zalecić rannemu, aby to „rozchodził”

7.      Metoda udrożnienia dróg oddechowych, stosowana w przypadku braku podejrzenia uszkodzenia głowy lub karku nazywamy metodą „head tilt/chin-lift”.
a)      Prawda
b)      Fałsz

8. Najczęściej występującą przyczyną zablokowania dróg oddechowych jest:
a) Niewystarczająco przeżute jedzenie
b) Język
c) Ciała obce
d) Żadna z powyższych odpowiedzi.

9. Która z poniżej wymienionych procedur NIE JEST częścią metody „head-tilt/chin-lift”?
a) Uklękniecie na poziomie ramion rannego
b) Położenie jednej ręki na czole rannego i odchylenie głowy do tyłu za pomocą dłoni.
c) Położenie opuszków placów drugiej ręki pod żuchwą i uniesienie podbródka.
d) Użycie kciuka do przytrzymania języka, co ma zapobiec jego opadnięciu i ponownemu zablokowaniu dróg oddechowych.

10.     W czasie procedury „head-tilt/chin-lift”, należy użyć kciuka do podniesienia podbródka, a następnie palcami ucisnąć miękka tkankę usytuowaną pod nim.
a)      Prawda
b)      Fałsz

11.     Metoda „Jaw Thrust” (odchylania szczeki) jest używana do udrożnienia dróg oddechowych osoby, która ma poważna ranę głowy lub karku.
a)      Prawda
b)      Fałsz

12. Która z poniższych czynności nie jest częścią procedury „Jaw Thrust”?
a) Klękniecie za głową rannego i oparcie łokci na tej samej powierzchni, na której leży poszkodowany.
b) Położenie dłoni po obu stronach głowy rannego i uchwycenie szczęki czubkami palców.
c) Położenie kciuków na szczęce na poziomie zębów i uniesienie jej do przodu za pomocą obu rąk.
d) Użycie kciuków w celu opuszczenia dolnej wargi i tym samym umożliwienie swobodnego dostępu powietrza do dróg oddechowych rannego.
e) Żadna z powyższych odpowiedzi.

13. Metoda „Patrzeć, Słuchać i Czuć”(The Look, Listen and Feel) używana jest do ustalenia, czy ranny oddycha.
a)      Prawda
b)      Fałsz

14. Jeżeli ranny nie oddycha, należy:
a) Zadzwonić pod 911.
b) Kontynuować udzielanie pierwszej pomocy.
c) A i B
d) Żadna z powyższych odpowiedzi.

15.     Jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych ranny nie zacznie samoczynnie oddychać należy:
a) Rozpocząć procedurę „Shake and Shout”.
b) Użyć metody „head-tilt/chin-lift”.
c) Przeprowadzić reanimację typu usta-usta.
d) Wszystkie z powyższych odpowiedzi.

16.     Można stwierdzić, że powietrze dostaje się do płuc rannego, ponieważ jego klatka piersiowa podnosi się i opada.
a)      Prawda
b)      Fałsz

17.     Kiedy nie można zacisnąć nosa rannego lub gdy obrażenia jamy ustnej i szczęki uniemożliwiają zastosowanie reanimacji typu usta-usta, możemy przeprowadzić reanimację typu usta-nos.
a)      Prawda
b)      Fałsz

18.     Jeżeli w czasie wdmuchiwania powietrza klatka rannego nie podnosi się i nie opada należy:
a)      Spróbować bardziej udrożnić drogi oddechowe rannego.
b)      Zarządzić dwa dodatkowe wdechy.
c)      Sprawdzić za pomocą palców, czy nic nie blokuje dróg oddechowych.
d)      Wszystkie z wyżej wymienionych odpowiedzi.
e)      Żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi.

Szkolenie drugie: Control Bleeding (kontrolowanie krwawienia)Instruktorka z drugiego szkolenia medycznego.
W trakcie drugiego szkolenia gracz uczy się opatrywania otwartych ran, nakładania opaski zaciskowej i tamowania krwotoków.
Podobnie jak w przypadku pierwszego wykładu, szkolenie rozpoczyna się na korytarzu budynku. Musimy znaleźć salę wykładową i siąść na przeznaczonym dla nas krześle. Po chwili instruktorka zaczyna prowadzić wykład. Również i tym razem w ramach wykładu przekazywane są wszystkie wiadomości, niezbędne do bezbłędnego przejścia testu.
Sam test wypełniamy i oddajemy dokładnie tak samo, jak podczas pierwszej części szkolenia.
Oto przetłumaczone na język polski pytania z drugiego testu:

KONTROLOWANIE KRWAWIENIA

1. Podczas oględzin rany przed zabandażowaniem powinno się z niej usunąć wszystkie ciała obce.
a) Prawda
b) Fałsz

2. Czyjego opatrunku polowego powinieneś użyć najpierw?
a) Medyka
b) Rannego
c) Twojego własnego
d) Kumpla

3. Podczas bandażowania przy użyciu opatrunku polowego, końcówki opatrunku powinny zawinąć się wokół rany w:
a) Przeciwnych kierunkach
b) W tym samym kierunku
c) Mają się krzyżować
d) Po przekątnej

4. Które zdanie jest najbardziej poprawne?
a) Zawsze unoś ranną kończynę
b) Unoś ranną kończynę, kiedy jest to możliwe
c) Nigdy nie unoś rannej kończyny
d) Żadna z powyższych odpowiedzi

5. Jakie kroki należy przedsięwziąć (i w jakiej kolejności),jeżeli założenie opatrunku nie powstrzymało krwawienia?
a) Bezpośredni ucisk rany, uniesienie rannej kończyny, jeżeli jest to możliwe, a następnie użycie opaski zaciskającej.
b) Natychmiastowe użycie opaski zaciskającej w celu zapobieżenia upływowi krwi
c) Bezpośredni ucisk rany, uniesienie rannej kończyny, jeżeli jest to możliwe, a następnie użycie opatrunku uciskowego.
d) Użycie opatrunku uciskowego, uniesienie rannej kończyny, użycie opaski zaciskającej.

6. Które ze zdań jest prawdziwe?
a) Należy uciskać punkt pomiędzy sercem a ranną kończyną.
b) Uciskając punkt pomiędzy sercem a ranną kończyną, bądź przygotowany na to, że powinno to trwać najmniej 10 minut.
c) Spowolnienie upływu krwi sprzyja krzepnięciu krwi.
d) Wszystkie powyżej wymienione odpowiedzi.

7. Przykrywając rannego z założoną opaską zaciskającą, nigdy nie wolno jej zasłaniać.
a) Prawda
b) Fałsz

8. Jaka informacja powinna znaleźć się na czole rannego po założeniu opaski zaciskającej?
a) Czas założenia opaski
b) Data i czas założenia opaski
c) Litera "T" i czas założenia opaski
d) Miejsce i czas założenia opaski

Szkolenie trzecie: Treating Shock (udzielanie pomocy ofiarom w szoku)Jeden z rannych, jakimi musimy zająć się w trakcie testu polowego.
Podczas tego szkolenia kursanci zapoznają się z udzielaniem pomocy ofiarom będącym w szoku. Podobnie jak wcześniej, szkolenie rozpoczyna się na korytarzu, musimy przejść do odpowiedniej sali wykładowej i wysłuchać instruktażu wykładowcy.
Sposób przeprowadzenia testu nie różni się od tego, jaki wykorzystano w poprzednich dwóch szkoleniach.
Oto pytania testowe w języku polskim:

POSTĘPOWANIE Z OFIARAMI SZOKU

1. Leczenie objawów szoku jest pierwszą metodą ratowania życia.
a) Prawda
b) Fałsz

2. Który ze znaków bądź symptomów nie jest powiązany z szokiem?
a) Wilgotna skóra
b) Szybki oddech
c) Nudności
d) Katar

3. W czasie leczenia objawów szoku stopy rannego zawsze unosimy do góry.
a) Prawda
b) Fałsz

4. Nogi rannego unosimy do góry za wyjątkiem sytuacji, gdy:
a) podejrzewamy złamania
b) mamy do czynienia z raną jamy brzusznej
c) A i B
d) Żadna z powyższych odpowiedzi.

5. Kiedy ranny jest spragniony należy dać mu wody:
a) Prawda
b) Fałsz

6. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
a) Informujemy rannego o rozmiarach jego ran.
b) Uspokajamy rannego.
c) Zapewniamy rannemu jedzenie i picie.
d) Staramy się utrzymać niską temperaturę ciała rannego.

7. W czasie leczenia objawów szoku kładziemy rannego na brzuchu, aby w przypadku torsji nie udławił się.
a) Prawda
b) Fałsz

Po oddaniu testu instruktorowi poznajemy wyniki i w zależności od osiągniętego wyniku możemy przejść do ostatniego etapu szkolenia, bądź poprawiamy test, wysłuchując przedtem znanego już nam wykładu.

Szkolenie czwarte: Ćwiczenie polowe.Instruktor widoczny podczas medycznego szkolenia polowego.
Tym razem znajdujemy się na poligonie. Nasz instruktor mówi, że ostatnim etapem szkolenia jest uczestnictwo w symulowanej sytuacji zagrożenia życia. Naszym obowiązkiem jest dokonanie właściwej oceny stopnia zagrożenia ofiar, a następnie udzielenie im pomocy medycznej. Pomoc musi zostać udzielona w kolejności od najciężej do najlżej rannych.
W trakcie przemówienia instruktora słyszymy głośny wybuch. Musimy odnaleźć trójkę rannych, zbliżyć się do nich na tyle, by móc ocenić ich stan, a następnie zadecydować w jakiej kolejności udzielimy im pomocy.
Zbliżając się do rannych, pojawia się informacja o ich stanie:
Target: Imię żołnierza
Condition: green, yellow, red (stan: zielony, żółty, czerowny)
Severity: Severe, Moderate, Minor (zagrożenie: poważne, średnie, małe).
Rannych odnajdujemy kierując się informacjami widocznymi na „kompasie” na górze ekranu. Są oni widoczni jako czerwone kropelki. Strzałki w górę i w dół oznaczają ich położenie w pionie względem naszego. Romb oznacza, że ranny znajduje się na tej samej wysokości co my.
Kiedy instruktor uzna, że udzielanie pomocy trwa zbyt długo, przypomni nam, że czas ma duże znaczenie. Jeśli nie zdążymy udzielić pomocy w czasie około 3 minut, test polowy zostanie uznany za niewypełniony i trzeba go będzie rozpocząć jeszcze raz.
W ćwiczeniu mamy trzech rannych i trzy opatrunki – ofiary opatrywane są przy użyciu klawisza akcji (domyślnie jest to klawisz E). Kiedy uda nam się opatrzyć rannych we właściwej kolejności, instruktor gratuluje nam i pojawia się możliwość zapisania wyników szkolenia. Od tej pory w grze będziemy mogli zgłaszać chęć zostania medykiem.

Tekst: Inkub; Tłumaczenie pytań testowych: Drug.

Partnerzy

Shooters.pl

Americas Army

Ankieta

Czy podoba Ci się AA: Proving Grounds ?

  • Super zamierzam grać ile wlezie

    0%

  • Gra nie jest idealna ale zamierzam dać jej szansę

    0%

  • Nie podoba mi się wcale i nie zamierzam grać w AA4

    0%